ELECTROLUXI VEEBILEHE KASUTUSTINGIMUSED

TERE TULEMAST AB ELECTROLUXI (“ELECTROLUXI”) VEEBILEHELE. ENNE SAIDI LEHITSEMIST PALUN LUGEGE KÄESOLEVAD SÄTTED HOOLIKALT LÄBI. SAITI VÕIB KASUTADA VAID TEABE EESMÄRGIL. LEHITSEMIST VÕI ALLA LAADIMIST PEETAKSE NÕUSOLEKUKS KÄESOLEVATE KASUTAMISTINGIMUSTEGA. KUI TE NENDEGA NÕUS EI OLE, ÄRGE PALUN SAITI LEHITSEGE EGA MATERJALE ALLA LAADIGE.
Nn küpsised

AB Electrolux (publ.) kasutab Electroluxi veebilehe külastamise hõlbustamiseks ja täiustamiseks “küpsiseid”. “Küpsised” saadetakse teie arvutisse teie identifitseerimiseks, samuti talletavad need teie eelistusi ja tehnilist teavet.

Kasutame
a) Püsivaid küpsiseid, mis salvestatakse kasutaja kõvakettale (jäävad sinna seni, kuni kasutaja need kustutab)
b) Ajutisi küpsiseid (küpsised hävivad brauseri sulgemisel)

“Küpsised” ise ei sisalda või edasta mingeid isikuandmeid. Aga kui te sisestate oma isikuandmed Electroluxi veebilehele, saab neid siduda küpsistes salvestatud teabega.

Kui te ei soovi, et & AB Electrolux (publ.) teie puhul küpsiseid kasutaks, saate oma brauseri seadeid muuta nii, et need keelduks küpsistest või annaks teile teada, millal neid kasutatakse. (küpsiseseadete muutmise juhised leiate oma veebibrauseri “Abi” (Help) nupu alt). Seadete muutmine peatab teile ligipääsu mõnele Electroluxi veebilehe alalehele.
Litsents

Käesolevate kasutamistingimuste kohaselt tagab ELECTROLUX teile avaliku, mitte edasiantava ning piiratud litsentsi andmetele ja materjalidele juurdepääsuks ning nende kasutamiseks. Kasutaja ei sekku või ei ürita mitte mingil moel sekkuda lehekülje haldamisse.

ELECTROLUX lubab veebilehel leiduvat teavet (“Materjalid”) vaadata või alla laadida ainult isiklikuks kasutamiseks ja mitte ärilistel eesmärkidel. Litsents ei luba materjalide ega nende koopiate pealkirju muuta ning sisaldab veel järgmisi piiranguid: 1) kõikide alla laetud materjalide puhul on keelatud kõrvaldada mis tahes omandiõigusele või autorlusele viitavat sätet; 2) kasutaja ei tohi materjale mingil moel muuta või paljundada, turustada, jagada, edasi müüa, kirjastada ega mingil muul viisil edastada või ärieesmärkidel kasutada; 3) kasutaja ei tohi materjale edastada kolmandatele isikutele ilma neid käesolevatest kasutamistingimustest eelnevalt teavitamata ning ilma, et viimased nende sätetega nõus oleksid. Kasutaja on nõus kinni pidama nõuetest, mida veebilehele võidakse tulevikus lisada, kuna lehel leiduvat teavet uuendatakse aeg-ajalt. Käesolev veebileht, k.a sellel leiduvad materjalid on kaitstud rahvusvaheliste omandiõigust ja autorlust käsitlevate õigusaktidega. Kasutaja nõustub veebilehe kasutamisel täitma kõiki nimetatud õigusaktidega ja teavitama ELECTROLUXi materjalide paljundamisest vääral eesmärgil. Kui ei sätestata teisiti, ei garanteeri ELECTROLUX kasutajale mingisugust erilist õigust mitte ühegi patendi, autorluse, kavandi, kaubamärgi või ärisaladussätte alusel.

Kasutajakonto

Kasutajal võidakse mõne piiratud juurdepääsuga alalehe avamiseks paluda luua omale kasutajakonto. Sel juhul tuleb täita registreerimisvorm täielike ja täpsete selles nõutud andmetega. Palutakse luua ka kasutajanimi ja parool. Kasutaja vastutab täielikult oma kasutajanime ja parooli konfidentsiaalsuse eest. Lisaks vastutab ta täielikult mis tahes selle kasutajakonto all tehtu eest. Kasutaja teavitab ELECTROLUXi koheselt oma konto väärkasutusest või muust turvalekkest. ELECTROLUX ei vastuta kasutajale osaks saanud mis tahes kahju eest, mida tema kasutajanime või parooli kasutamine kolmanda isiku poolt kaasa toob.

Kasutaja kohustused

Kasutaja garanteerib käesoleva veebilehe kasutamise vastavalt käesolevale lepingule, sellega seotud õigusaktidele ja sätetele ning veebilehe kõikide praegustele ja tulevastele nõuetele ja eeskirjadele. Kasutaja nõustub järgmises: a) mitte saatma rämpsposti või muid soovimatuid e-kirju; b) mitte esinema ELECTROLUXi või mõne muu võõra ettevõtte nime all; c) mitte muutma saidi päiseid või muid andmeid, mis eksitavad lugejaid saidi sisu suhtes; d) mitte andma eksitavat teavet oma seoste kohta mõne isiku või organisatsiooniga; e) mitte käituma viisil, mis takistab teistel kasutajatel veebilehe kasutamist; f) mitte käituma viisil, mis on vastuolus kehtivate seadustega; g) mitte postitama või edastama materjale, mis kahjustavad mis tahes viisil kellegi õigusi või seadust, mis on solvav, laimav, vulgaarne või muul moel ebameeldiv ning mitte saatma või edastama reklaami või palveid annetada tooteid või teenuseid h) mitte koguma ega säilitama teiste kasutajate isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui viimased on teda selleks volitanud, i) mitte taotlema punktis h osutatud volitusi. Kui te pole eelnimetatuga nõus, on teil keelatud lehitseda ELECTROLUXi veebilehte. Samuti pole käesolev leping sel juhul ELECTROLUXile vähimalgi moel siduv ja ettevõte jätab endale kõik sellest tulenevad õigused.

Kasutamistingimuste rikkumise korral olete kohustatud maksma hüvitist kahju eest, mis teie tegevuse tulemusel on tekkinud ELECTROLUXile või selle koostööpartneritele.

Muudatused

ELECTROLUX jätab endale õiguse igal ajal omal äranägemise järgi käesoleva lepingu teksti osaliselt või täielikult muuta, sellele sätteid lisada või neid eemaldada. Lepingu muudatused jõustuvad alates vastava teate ilmumisest veebilehele. Kui kasutaja jätkab veebilehe kasutamist ka pärast vastavasisulise teate ilmumist, peetakse seda nõusolekuks muudatustega.

ELECTROLUX võib ette teatamata igal ajal veebilehe mis tahes sektsiooni täiendada, muuta, vigu parandada või puudulikku teavet täiendada või,mis tahes viisil muuta lehekülge ennast, sellel esitatud teavet toodete, programmide, teenuste või hindade (kui on välja toodud) kohta, sektsioone vajadusel kustutada või mitte täiendada, sealjuures funktsioone ära jätta või mitte täiendada. Samuti võib ELECTROLUX ette teatamata piirata juurdepääsu mõnele funktsioonile või alalehele või tervele veebilehele, ilma et sellega kaasneks õiguslik vastutus. ELECTROLUX võib igal ajal ülalnimetatud kasutusloa, õigused ja litsentsi tagasi võtta. Sel juhul on kasutaja kohustatud koheselt kõik matrejalid hävitama.
Intellektuaalomandi õiguste tunnustamine

Kasutaja nõustub asjaoluga, et ELECTROLUXile või ELECTROLUXi vastava loaga ettevõtetele kuuluvad kõik asjaomase veebilehe intellektuaalomandi õigused (sealhulgas, kuid mitte ainult: kirjastusõigus, patendid, oskusteave, konfidentsiaalne info, õigused andmebaasidele, kaubamärgi ja disainiga seotud õigused, registreeritud või mitte). Kõik ärinime ja intellektuaalomandi õigused, mis tekivad ELECTROLUXi intellektuaalolmandi õiguste kasutamisest, kuuluvad ELECTROLUXile.
Oma andmete jagamine Electroluxiga

Kui te jagate meiega oma isikuandmeid, saame pakkuda mitmeid eeliseid. Isikliku kasutajakonto või sarnase registreerimislehe olemasolu võimaldab teil paremini:

• registreerida oma oste ja saada osa kõikidest eeilistest, mis ostuga kaasnevad
• taotleda infot ostetud toote kohta
• saada personaalteateid eripakkumiste kohta, samuti kutseid
• vormistada tarvikute ja varuosade tellimusi veebis
• saada teateid ja infot sündmuste ja allahindluste kohta, mille suhtes olete soovi avaldanud

Samuti võimaldab see meil teostada turu- ja statistilisi uuringuid, et töötada välja paremaid tooteid, parandada oma veebilehti ja õppida oma kliente paremini tundma. Teil on võimalik jagada meiega oma andmeid veebis mitmel moel: täites registreerimisvormi My Pages liikmeks saamiseks, tellides teenuseid või paigaldust, osaledes meie ettevõtte konkurssidel või mõnel üritusel, ostu registreerimisel, veebiostu tegemisel või allahindlusüritusel osalemisel või siis uudiskirja taotlemisel.

Teie isikut tuvastada võimaldav teave talletatakse Electroluxi keskandmebaasis ning seda võidakse saata teie asukohariigi Electroluxi kontorist Electroluxi kontoritesse üle maailma ning viimased võivad võtta teiega ühendust seoses meie toodetega või eripakkumistega. Kui te ei soovi saada teavet eripakkumiste kohta, tehke linnuke vastavasse lahtrisse registreerimisvormil.

Isiklike andmetega tegelevad ja neid haldavad vaid väga kindlad Electroluxi osakonnad. Välja arvatud allpool nimetatud juhtudel, ei edastata isiklikke andmeid mingil juhul selle isiku eelneva loata kolmandatele pooltele.

Kui te ei soovi enam saada personaalpakkumisi või – infot, andke meile sellest teada e-kirjas või teie kasutajakonto leheküljel asuva vastava funktsiooni abil. Kui soovite kustutada kõik teie isikuga seotud andmed, kustutage täielikult oma kasutajakonto.

Palun pöörake tähelepanu asjaolule, et oma kohustuste täitmiseks teie ees kasutame üksnes neid isikuandmeid, mille olete meile andnud veebiostu sooritamisel või teenuse tellimisel, välja arvatud juhul, kui olete loonud omale kasutajakonto või liitunud eripakkumistega.

Kasutaja antud teave

Mis tahes andmed, mis võimaldavad teie isikut tuvastada ja mille te olete veebilehe kaudu Electroluxile edastanud, on kaitstud kehtivate õigusaktidega. Siiski ei tohiks veebilehe kaudu saata konfidentsiaalset või omandiõigustega seotud teavet. Kasutaja nõustub, et tema või tema nimel ELECTROLUXile saadetud teavet või materjale ei peeta konfidentsiaalseks või omandiõigusega kaitstuks. Sellise teabe edastamisel ELECTROLUXile on kasutaja täielikult teadlik, et ta loovutab ettevõttele kõik nimetatud teabe või materjalidega seotud omandiõigused ja et ettevõttel on vaba voli teavet kasutada, paljundada, kuvada, avalikult esitada, edastada, jagada, muuta, omistada või litsentseerida. Käesolevaga nõustub kasutaja sellega, et ELECTROLUXil on vaba voli kasutada mis tahes ideid, oskusteavet või kontsepte, mis talle veebi teel saadetakse. Käesolevaga nõustub Kasutaja mitte saatma ELECTROLUXile solvavaid, ähvardavaid, roppe, ahistavaid materjale, mis on seadusega keelatud või materjale, mille autoriõigused kuuluvad kolmandale isikule. Electrolux jätab omale õiguse kustutada oma äranägemise järgi mis tahes teavet, mille olete veebilehe kaudu saatnud.

Turvalisus

Lubatud ei ole: a) kasutada seadet või tarkvara, mis takistab veebilehe toimimist, b) tegevus, mille tulemusel koormatakse lehte põhjendamatult või ebaharilikult suurte failidega (näiteks rämpsposti saatmine) c) mitte mingil moel arvutitarkavara muutmine või blokkimine või selle funktsioonide ümberjaotamine. Selle alla käib näiteks viirust sisaldavate matrejalide ülesriputamine veebilehele, Trooja hobused, ajapommid või muud elemendid, mis rikuvad või häirivad veebilehe struktuuri

Kolmandate isikute veebilehed

ELECTROLUX ei kontrolli ega uuri mingil moel kolmandate isikute veebilehtede sisu, mistõttu pole ettevõtte vähimalgi määral nende täpsuse või usaldusväärsuse eest vastutav. ELECTROLUXi veebileht võib küll sisaldada viiteid teiste isikute poolt hallatavatele kodulehtedele. Kui kasutaja külastab mõnda neist lehtedest, lahkub ta Electroluxi veebilehelt, teeb seda omal vastutusel ja peab tarvitusele võtma meetmed oma arvutisse nendelt saada võivate viiruste ning muude virtuaalrünnakute eest. ELECTROLUX ei esinda mitte ühtegi ega anna garantiid mitte ühelegi viidatud kolmandale veebilehele, selles sisalduvale teabele, toodetele või teenustele. Muudele veebilehtedele viitamine ei tähenda ka seda, et ELECTROLUX või ettevõtte sait kuidagi neid sponsoreeriks, toetaks, nendega seotud või assotsieerunud oleks või omaks volitusi nende lehekülgedel esineva või viidatud kaubamärgi, ärinime, logo või autoriõiguste kasutamiseks. Samuti ei ole viidatud kolmandatel veebilehtedel õigust kasutada ELECTROLUXi, selle koostööpartnerite või tütarettevõtete kaubamärki, ärinime, logo või autoriõigusi.

Electroluxi veebilehele viitamine

ELECTROLUXi kodulehele viitamiseks peab saama ettevõttelt kirjaliku nõusoleku. ELECTROLUX annab selle järgmistel tingimustel: i) link koosneb vaid tekstist “ELECTROLUX”, st ei sisalda ELECTROLUXi omanduses olevaid muid või ELECTROLUXILE viitava saidi omaniku kaubamärke; ii) link suunab ainult kodulehele www.electrolux.com , mitte selle alalehtedele; iii) kui kasutaja lingi aktiveerib, avaneb lehekülg täisekraanil täielikult toimiva ja kasutamiskõlbliku brauserina, mitte väikse aknana ELECTROLUXile viitaval leheküljel; iv) lingi väljanägemine, asukoht või muud aspektid ei tohi jätta muljet, nagu oleks kolmas isik, tema tegevus või tooted kuidagi ELECTROLUXiga seotud või ettevõtte poolt sponsoreeritud. Veel ei tohi veebileht kahjustada ELECTROLUXi või Electrolux Groupi liikmete mainet või kaubamärki. ELECTROLUX jätab endale õiguse viiteluba igal ajal ja oma äranägemise järgi tühistada.
Erandid võetud kohustustest

Kuigi ELECTROLUX on andnud endast sellel veebilehel edastatud teabe korrektsuse osas parima, ei võta ettevõtte selles osas vastutust. MATERJALID VÕIVAD SISALDADA EBATÄPSUSI JA TRÜKIVIGU. ELECTROLUX EI TAGA MATERJALIDE TÄPSUST, TÄIELIKKUST EGA KUVATUD VÕI LEHE KAUDU EDASTATUD NÕUANNETE, ARVAMUSAVALDUSTE, TEADAANNETE VÕI MUU TEABE USALDUSVÄÄRSUST. KASUTAJA KINNITAB, ET VASTUTAB AINUISIKULISENA TALLE SELLE VEEBILEHE KAUDU ANTUD NÕUANNETE, TEADAANNETE, MÄRGUKIRJADE, VÕI TEABE EEST. KOGU SISU KOHTA KEHTIB “ALGSEISU” JA “NII NAGU ON KÄTTESAADAV” PÕHIMÕTE. ELECTROLUX KEELDUB SELGESÕNALISELT IGASUGUSTEST OTSESTEST VÕI KAUDSETEST AVALDUSTEST VÕI TAGATISTE ANDMISEST, SEALHULGAS PIIRAMATUTEST TAGATISTEST TOODETE TURUSTATAVUSE (WARRANTIES OF MERCHANTABILITY) VÕI SPETSIAALSEL EESMÄRGIL KASUTATAVUSE (FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) KOHTA, ÕIGUSRIKKUMISE PUUDUMISE VÕI KÄESOLEVA VEEBILEHE HALDAMISE VÕI SISU KOHTA. ELECTROLUX EI TAGA KÄESOLEVA VEEBILEHE TURVALISUST. KASUTAJA KINNITAB, ET ON TEADLIK SIIN ESITATUD TEABE LEKKIMISE VÕIMALUSEST. ELECTROLUX EI GARANTEERI VEEBILEHE VÕI SERVERITE VÕI ELEKTROONILISE KIRJAVAHETUSE VIIRUSEKINDLUST EGA TÄIELIKKU KAITSET MÕNE MUU VIRTUAALSE RÜNNAKU SUHTES. ELECTROLUX KEELDUB IGASUGUSTEST AVALDUSTEST, GARANTIIDEST JA VASTUTUSEST SELLEGA SEOSES, VÄLJA ARVATUD SEADUSEGA ETTENÄHTUD JUHTUDEL.
Piiratud kohustused

OLLES TÄIELIKULT TEADLIK JÄRGMISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST, EI VÕTA ELECTROLUX SIISKI ENDALE MITTE MINGIT VASTUTUST SEOSES OTSESTE VÕI KAUDSETE, JÄRELDUSLIKE, KARISTAVATE, ERILISTE VÕI JUHUSLIKE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT: ÄRI HÄÄBUMINE, LEPINGUST, SISSETULEKUST, ANDMETEST, TEABEST ILMAJÄÄMINE, ÄRITEGEVUSE PEATAMINE), MIS TULENEB VÕI MIS ON SEOTUD VÕI MILLE PÕHJUSEKS ON KÄESOLEVA VEEBILEHE VÕI SELLE SISU KASUTAMINE VÕI KASUTAMISVÕIMETUS (HOOLIMATA SELLEST, KAS KÄESOLEV LEPING SEDA REGULEERIB VÕI MITTE). LISAKS EELTOODUD TINGIMUSTELE EI OLE ELECTROLUX MITTE MINGIL MOEL VASTUTAV SELLEL VEEBILEHEL ESINEDA VÕIVATE MIS TAHES VIGADE, EBATÄPSUSTE, LÜNKADE VÕI MUUDE PUUDUSTE VÕI MITTEÕIGEAEGSUSE VÕI MITTEAUTENTSE TEABE EEST.

Kahjude vähendamise kohustus

Ilma,et see mõjutaks ülaltoodud piiratud kohustuste sätet, peab kasutaja tegema kõik võimaliku selleks, et vähendada kahjusid, mis on talle tekkinud ELECTROLUXi vastu esitatud kaebuse või algatatud kohtuprotsessi (hooletus, lepingu rikkumine või muu) tõttu.

Teated

Kõik viited “kirjadele”, “teadetele” ja “teavitamisele” jms seotud mõistetele tähendavad elektroonilist kirjavahetust (näiteks e-posti), põhimõttel, et sõnumi saatnud pool peab e-kirja saatmise õnnestumist ja kättesaamist enesestmõistetavaks.

Ajapiirang ja tingimuste eraldi kohaldatavus

Veebilehe kasutamisega seotud mis tahes kohtumenetlus tuleb algatada ühe (1) aasta jooksul pärast seda, kui tegu toime pandi või kaebus esitati. Kui pädev kohtuasutus loeb mingil põhjusel teatud lepingusätteid kohaldamatuks, tuleb neid kohaldada maksimaalsel lubatud määral, mis võimaldab anda maksimaalselt edasi lepingu kontsepti, ülejäänud sätted kehtivad aga endiselt täieulatuslikult.

Juurdepääs veebilehele väljaspool Rootsit
Electrolux ei võta vastutust selle eest, et veebilehe materjalid sobivad või on kättesaadavad väljaspool Rootsit. Juurdepääs riikides, kus veebilehe sisu peetakse illegaalseks, on keelatud. Kui te sisenete veebilehele väljaspool Rootsit, olete vastutav kõikide asukohariigi seaduste täitmise eest.
Jurisdiktsioon
Veebilehe kasutamist ja kasutamistingimusi reguleeritakse Rootsi Kuningriigi õigusega, ilma et see piiraks kohtualluvuseeskirju.

Kasutustingimused 2017-03-17T09:45:06+00:00 Electrolux Professional